Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Aanbieding en overeenkomsten

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Nannycare Benelux goederen en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nannycare Benelux en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege

worden opgelegd. Bij gebreke van een overeengekomen prijs is de opdrachtgever een redelijke prijs

verschuldigd. Nannycare Benelux is gerechtigd bij of na het aangaan de van overeenkomst met de opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever een voorschot of zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Nannycare Benelux gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3 Nannycare Benelux is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.4 Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Nannycare Benelux kenbaar

gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Nannycare Benelux genoemde datum

waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald, zonder enig beroep van de opdrachtgever op opschorting en/of korting en/of verrekening, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

2.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van € 250, =

 

3. Aansprakelijkheid van Nannycare Benelux ; vrijwaring

3.1 Nannycare Benelux aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 3 blijkt.

3.2 De totale aansprakelijkheid van Nannycare Benelux wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

3.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. De redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Bigdeal OnlineProducts aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

3.4 Aansprakelijkheid van Nannycare Benelux voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.5 Buiten de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde gevallen rust op Nannycare Benelux geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

3.6 De aansprakelijkheid van Nannycare Benelux wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Nannycare Benelux onverwijld

en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Nannycare Benelux ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen

tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nannycare Benelux in staat is adequaat te reageren.

3.7 Aansprakelijkheid van Nannycare Benelux voor directe schade, daaronder begrepen het niet behalen van de deadline door o.a. overmacht, uitval van personeel of bijzondere gevallen is volledig uitgesloten.

 

4. Overmacht

4.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Nannycare Benelux.

4.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst

gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

4.3 Nannycare Benelux is niet aansprakelijk voor cyber-terreur of aanvallen van internet hackers met als doel het platleggen van een centraal netwerk of host maatschappij.

4.4 Nannycare Benelux is niet aansprakelijk voor als er een Nannycare Benelux geproduceerde website offline of buiten bereik ligt. Nannycare Benelux is bij een conflict altijd opzoek naar oplossingen.

4.5 Nannycare Benelux is niet aansprakelijk als de desbetreffende host maatschappij “down”is vanwege een verhuizing, server onderhoud of server updates.

4.6 Nannycare Benelux is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor het niet behalen van de deadline.

We streven hiernaar om dit te behalen, maar is geen garantie.

 

5 Webdesign & Programmatuur

5.1 Nannycare Benelux behoudt alle rechten op alle door Nannycare Benelux verstrekte ideeën, lay-outs, concepten, websites en programmering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Nannycare Benelux is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverde materialen.

5.3 Nannycare Benelux is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte, incomplete of verkeerd afgebeelde tekst, afbeeldingen, audio/video en andere zaken.

5.4 Nannycare Benelux heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens de Nannycare Benelux niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Nannycare Benelux zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van de Nannycare Benelux kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

5.5 Betaling van de door de domeinregistratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de gebruiker jaarlijks of maandelijks aan Nannycare Benelux te worden voldaan.

5.6 Indien gebruik wordt gemaakt van een door de Nannycare Benelux programmeurs vastgelegde domeinnaam kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op eigendom van deze domeinnaam, tenzij anders overeengekomen.

 

6. Voorbehoud van eigendom en rechten

6.1 Alle gecreëerde applicaties en codes blijven in het bezit van Nannycare Benelux . De opdrachtgever verschaft zichzelf het recht deze applicaties te gebruiken. Nannycare Benelux zal in overleg met de opdrachtgever deze alle rechten verschaffen die de opdrachtgever nodig acht om het eindproduct volledig te kunnen beheren.

6.2 Indien de opdrachtgever zonder overleg in staat is om Nannycare Benelux applicaties , codes, concepten, ideeën, muziek,foto, video en animatiewerk te kopiëren alsmede te dupliceren, zal Nannycare Benelux daar in hoger beroep voor gaan en zal de opdrachtgever een boete-clausule verwachten.

 

7. Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

8. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking

gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Nannycare Benelux of diens licentiegevers. de opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

8.2 Nannycare Benelux kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

9. Tarieven en betaling

9.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst is vastgelegd, geldt het bij Nannycare Benelux gebruikelijke uurtarief verrekend zal worden.

9.2 De onderhoudsvergoeding, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt bij vooruitbetaling voldaan voor de duur van de onderhoudsovereenkomst, uiterlijk op de dag van ingang van de overeenkomst dan wel de van desbetreffende verlengingsperiode. Het voorgaande geldt niet indien partijen met betrekking tot de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft, schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.4 Nannycare Benelux is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te schorten

zonder jegens de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Nannycare Benelux gedurende deze periode op verzoek van de opdrachtgever toch onderhoudswerkzaamheden verricht, kan Nannycare Benelux hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform zijn gebruikelijke tarieven.

9.5 Nannycare Benelux is gerechtigd om de tarieven ten aller tijden aan te passen, ongeacht of dit aanbiedingen zijn of acties, alsmede lopende orders of offertes.

 

10. Uitvoering

10.1 Nannycare Benelux zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

10.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Nannycare Benelux gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Nannycare Benelux gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Nannycare Benelux is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel14

10.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een

bepaalde persoon, zal Nannycare Benelux steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De overeenkomsten tussen Nannycare Benelux en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 De geschillen welke tussen Nannycare Benelux en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Nannycare Benelux met de opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Nannycare Benelux